Tietosuojaseloste

Tämä on Fiilinkiä Oy:n, y-tunnus: 3249458-6 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.
Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme ottaa vastaan ja käsitellä varauksia sekä
pitää yhteyttä asiakkaisiimme.

1. Rekisterinpitäjä
Fiilinkiä Oy
Sivupolku 49, 40270 Palokka
puh. +358505457820

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle.

Käsittelemme tietoa seuraaviin tarkoituksiin: Palveluiden toteuttaminen ja markkinointi.
Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun
yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen
täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia
sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Voimme käsitellä tietojasi
suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä
kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai
postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot. Saamme tietoja suoraan varauksen tehneeltä, joten jos hän
ilmoittaa myös muita seurueeseen kuuluvia henkilöitä, saamme myös heidän tiedot.
Tietoja säilytetään kaksi vuotta ja aina tammikuussa käydään edellisen vuoden
asiakastiedot läpi ja poistetaan ylimääräiset.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
erikseen.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).